ศูนย์การเรียนรู้ทวารวดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   อาคารเฉลิมพระเกียรติ “๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ” มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  ๗๓๐๐๐ โทรศัพท์และโทรสาร  ๐ ๓๔ ๒๖๑ ๐๕๙  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ :  dvaravati@npru.ac.th
พระราชศรัทธาในรัชกาลที่ ๔ ต่อองค์พระปฐมเจดีย์
เมืองโบราณนครไชยศรี
มณฑลนครไชยศรี
เมืองโบราณคูบัว
เมืองโบราณจันทเสน
เมืองโบราณกำแพงแสน
เมืองโบราณศรีเทพ