ศูนย์การเรียนรู้ทวารวดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อาคารเฉลิมพระเกียรติ “๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ” มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม ๗๓๐๐๐ โทรศัพท์และโทรสาร   ๐ ๓๔ ๒๖๑ ๐๕๙ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ :  dvaravati@npru.ac.th
กรมศิลปากร
กรมศิลปากร
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์
พิพิธภัณฑฯแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์
สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
สนง.วัฒนธรรมแห่งชาติ
ศูนย์มานุษย์วิทยาสิรินธร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
เครือข่ายกาญจนาภิเษก
เครือข่ายกาญจนาภิเษก