ศูนย์การเรียนรู้ทวารวดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อาคารเฉลิมพระเกียรติ “๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ” มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม ๗๓๐๐๐ โทรศัพท์และโทรสาร   ๐ ๓๔ ๒๖๑ ๐๕๙ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ :  dvaravati@npru.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช นิลพันธุ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
   
 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
   
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย เทียนน้อย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นศิริ ทองนพคุณ
 
 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิลปชัย กงตาล
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนีย์ กงตาล
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
   
   
อาจารย์อนัญญา ทองสิมา
รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
   
   
อาจารย์วรชิน มั่งคั่ง
คณะกรรมการ
อาจารย์ศศิพัชร จำปา
คณะกรรมการ
 
อาจารย์พิมพ์นารา พิบูลจิระกานต์
คณะกรรมการ
อาจารย์นพรัตน์ กุมภะ
คณะกรรมการ
 
อาจารย์กุสุมา ชนะสุข
คณะกรรมการ
อาจารย์สหะ พุกศิริวงศ์ชัย
คณะกรรมการ
 
อาจารย์วัชรพล หงษ์ทอง
คณะกรรมการ
อาจารย์บูรณ์เชน สุขคุ้ม
คณะกรรมการ
 
 
อาจารย์พีรเทพ รุ่งคุณากร
คณะกรรมการ
 
   
   
   

นางจรรยา ร่มเพชร
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

   

นางมณี เสริมนอก
พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น ๔
ปฏิบัติงานประจำสำนักงานผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม