ศูนย์การเรียนรู้ทวารวดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อาคารเฉลิมพระเกียรติ “๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ” มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม ๗๓๐๐๐ โทรศัพท์และโทรสาร   ๐ ๓๔ ๒๖๑ ๐๕๙ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ :  dvaravati@npru.ac.th