ตอน แหล่งโบราณคดีสมัยทวารวดีในจังหวัดเพชรบุรี
 

ศูนย์การเรียนรู้ทวารวดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อาคารเฉลิมพระเกียรติ “๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ” มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ๗๓๐๐๐ โทรศัพท์และโทรสาร ๐ ๓๔ ๒๖๑ ๐๕๙ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : dvaravati@npru.ac.th